Hiking Camp - Sai Kung Pak Sha O Youth Hostel (20-21 Dec 2008)

Photos Set 1 Set 2

Shek Uk Shan